Nainen istuu tietokoneella ja nojaa otsaansa käteensä.

Tuki työpaikalla

Monet omaishoitajat kokevat, että esimiehen ymmärrys ja joustavuus sekä työyhteisön tieto tilanteesta ovat keskeisiä asioita, jotka tukevat työn ja omaishoidon yhteensovittamista. Työssäkäyvän omaishoitajan kannattaa omasta terveydestään huolta, ja selvittää, millaista tukea hän voi saada työterveyshuollosta. Varsinaisia sairauksien lisäksi työterveyshuollossa hoidetaan myös esimerkiksi omaishoitotilanteen aiheuttamaa uupumusta. Työajan lyhennyksistä on kerätty tietoa tälle sivulle.

Kunnan palvelut ja omaishoidon tuki

Muista pyytää kunnalta palveluita omaisesti tilanteen helpottamiseksi. Lisää kannattaa lukea verkoston Miten voisin saada palveluita omaiselleni? -sivulta.

Työssäkäyväkin saattaa saada omaishoidontukea, jos hoito katsotaan riittävän sitovaksi ja vaativaksi. Omaishoidon tuki koostuu hoitopalkkiosta, hoitoa tukevista palveluista ja lakisääteisistä vapaapäivistä (2 tai 3 vrk/kk), joiden ajaksi kunnan tulee järjestää sijaishoito hoidettavalle. Ole kuntaan yhteydessä. Omaishoitajan tuen tarve ja tukimuodot kartoitetaan hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Omaishoidon tuen ulkopuolellakin olevat omaishoitajat voivat sitovassa ja vaativassa hoitotilanteessa saada vapaapäiviä sosiaalihuoltolain perusteella. Omaishoidon tuesta ja vapaista voi lukea lisää Omaishoitajaliiton sivuilta

Perheen työnjako ja palveluiden kartoittaminen

Avoin keskustelu perheen kesken läheisen huolenpidon tarpeesta ja tehtävien jakamisesta voi helpottaa omaishoitajan jaksamista. Oulun Seudun Omaishoitajien tekemä ”Puhu ja ennakoi – opas etäomaishoitajille” on tarkoitettu helpottamaan vaikeistakin asioista puhumista hyvissä ajoin. Erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla ja apuvälineillä voidaan helpottaa arkea ja vähentää huolta omaisesta. Täältä löytyy vinkkejä kotoa asumista tukevaan teknologiaan.

Vertaistuki

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tarjoavat monenlaista tukea omaishoitajille. Neuvonnan ja ohjauksen lisäksi järjestöt ovat kehittäneet omaishoitajien tueksi monenlaisia palveluja, kuten koulutusta, vertaisryhmätoimintaa, lomia, kuntoutusta ja virkistystä. Suomen omaishoidon verkoston nettisivujen etusivulta löydät linkit kaikkiin verkostossa mukana oleviin yhdistyksiin.

Omaishoitajaliiton ja sen paikallisyhdistysten tarjoama Ovet-valmennus® tukee omaishoitajuutta ja helpottaa omaishoitajien etenemistä omaishoidon polulla. Ovet-valmennukseen ovat tervetulleita kaikki, jotka auttavat apua tarvitsevaa läheistään.

Haastavien tilanteiden hallinta

Läheisen sairauksiin tai vammoihin liittyvät psyykkiset ja käytösoireet kuormittavat usein omaishoitajia. Omaishoitajien kouluttamisesta vaikeiden tilanteiden hallintaan on havaittu olevan hyödyllistä lääketieteellisen hoidon lisäksi. Erilaisista potilasjärjestöistä voi saada tietoa siitä, miten hankaliin oireisiin kannattaa suhtautua. Linkin takaa löytyy myös Omaishoitajaliiton tekemä ”Omainen hoitajana – Kun hoidettavan käyttäytyminen hämmentää” -oppaan.

Takaisin sivulle Työelämän ja omaishoidon yhteensovittaminen.

Julkaistu 5.8.2020