Poissaolo pakottavista perhesyistävanhuksen kädet sylissä ja toisen henkilön käsi koskettaa niitä.

Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä hänen perhettään kohdanneen, sairaudesta tai onnettomuudesta johtuvan, ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn vuoksi. Ennalta-arvaamattomuudella tarkoitetaan äkillistä sairautta tai onnettomuutta. Poissaolon kestolle ei ole asetettu aikarajaa, mutta se on luonteeltaan tilapäistä. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle poissaolostaan ja sen syystä niin pian kuin mahdollista ja esitettävä pyynnöstä luotettava selvitys (esim. lääkärintodistus tai viranomaisen selvitys) poissaolonsa perusteista.
(Työsopimuslaki 4 luku 7 §)

Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi

Jos työntekijän poissaolo on tarpeen hänen perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen henkilön erityistä hoitoa varten, työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstä. Työnantaja ja työntekijä sopivat vapaan kestosta ja muista järjestelyistä.
(työsopimuslaki 4 luku 7a§)

Vuorotteluvapaa

Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta, joka kestää vähintään 100 ja yhteensä enintään 360 kalenteripäivää ja sen voi käyttää voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja. Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 16 vuotta. Huomioi, että vuorotteluvapaalle ei voi jäädä eläkeiän kynnyksellä (yläikäraja tosin ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä). Lisätietoa vuorotteluvapaasta Finlexin sivulta.

Palkaton vapaa ja lyhennetty työaika

Palkattomasta vapaasta päättäminen perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Palkattomasta vapaasta, vapaan kestosta ja sen ehdoista kannattaa sopia kirjallisesti. Lisätietoa esimerkiksi Hyvinvointialan verkkosivuilta.
Sivulta Miten voin lyhentää työaikaani? lisätietoa erilaisista mahdollisuuksista saada työaikaan joustoja tai työajan lyhennyksiä.

Lapsen sairastuminen

Jos alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, työntekijällä on oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi. Tilapäinen hoitovapaa voi kestää enintään neljä työpäivää kerrallaan. Kelalta voi saada erityishoitorahaa tai omaisen kuntoutusrahaa kompensoimaan ansiomenetystä jos osallistuu sairastuneen tai vammaisen lapsen hoitoon tai kuntoutukseen. Lisää tietoa lapsiperheiden tilanteista sivulla Miten voin yhdistää sairastuneen tai vammaisen lapseni hoidon ja työnteon?

Työterveyshuolto

Jos koet tarvetta poissaoloon töistä oman hyvinvoinnin ja jaksamisen takia, ole yhteydessä työterveyshuoltoon. Työterveyshuollossa hoidetaan terveys- tai työkykyongelmia ja siellä määritellään hoidon ja sairauspoissaolon tarve. Työterveyshuollon edustajat järjestävät työterveysneuvottelun, jossa suunnitellaan yhdessä työkykyä tukevia toimenpiteitä. Lisää tietoa Työterveyslaitoksen sivuilta.

 

Takaisin sivulle Työelämän ja omaishoidon yhteensovittaminen.

 

Julkaistu 5.8.2020