Suomen omaishoidon verkostoon kuuluu 23 järjestöä ja säätiötä, jotka yhdessä vaikuttavat omaishoitoperheiden parhaaksi.

1.4.2020

Perhehoitajaliitto

Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen toimeksiantosuhteisen perhehoidon asiantuntijajärjestö sekä perhehoitajien alueellisten jäsenyhdistysten kattojärjestö.

Perhehoito on lapsen, nuoren tai aikuisen hoidon, kasvatuksen tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan tai hoidettavan kodissa. Perhehoito voi olla lyhytkestoista tilapäishoitoa tai pitkäkestoista jatkuen vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Osavuorokautista ja ympärivuorokautista lyhytkestoista perhehoitoa käytetään mm. mahdollistamaan omaishoitajan vapaa.

Perhehoitoliitto tekee työtä, jotta toimeksiantosuhteisilla perhehoitajilla olisi edellytykset toimia tehtävässään. Liitto tekee myös kiinteää yhteistyötä kuntien kanssa perhehoidon kehittämiseksi. Perhehoito on yksi tapa järjestää omaishoitajan vapaiden aikainen hoito.

Perhehoitoliiton kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen kertoo, että liitto odottaa verkoston jäsenyydeltä yhteisen tiedon ja ymmärryksen lisäämistä omaishoidosta. ”Odotamme muilta oppimista ja toki myös mahdollisuutta kertoa omista kokemuksista perhehoidosta omaishoitoperheiden tukena”, Kuukkanen sanoo.

 

Perhehoitoliiton logo.

6.3.2020

ADHD-liitto

ADHD-liitto ry on 30-vuotias järjestö, joka toimii valtakunnallisesti. Liittoon kuuluu 20 jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Kohderyhmä on iso, varovasti arvioiden 250 000 henkeä. Voi sanoa, että ADHD koskettaa jokaista jollain tavalla. Perheiden tuen tarvetta lisää ADHD vahvasti geneettinen perusta, jos perheessä voi olla monta ADHD-oireista. ADHD-oireisia on jokaisessa ikäryhmässä, ja oireyhtymään liittyy usein myös muuta ongelmatiikkaa. Diagnoosin ja sitä myötä myös avun saaminen voi olla hyvinkin haastavaa, mikä vaikuttaa esimerkiksi kotiin saatavaan apuun ja tukiin.

ADHD-liitto on kiinnostunut olemaan omaishoidon verkostossa mukana erityisesti nyt, kun neuropsykiatriset vaikeudet ovat paljon esillä. ADHD-liitto haluaa olla mukana vaikuttamassa perheiden hyväksi ja viemässä asioita eteenpäin. Yleisen tietoisuuden lisäksi myös ammattilaiset tarvitsevat tietoa. ADHD-liitto itse tarjoaa perheille tukea mm. kurssien, puhelinneuvonnan ja vertaistuen avulla. Lisää tietoa adhd-liitto.fi

 

ADHD-liiton logo.

6.11.2019

Epilepsialiitto

Epilepsialiitto ry – Epilepsiförbundet rf toimii epilepsiaa sairastavien ihmisten tasa-arvoisen ja omaehoisen elämän puolesta. Edistävät epilepsiaa sairastavien ihmisten ja heidän läheistensä arjessa pärjäämistä ja voimaantumista.

Epilepsiaa sairastaa noin 60 000 ihmistä Suomessa, uusia diagnooseja tehdään noin 3500 vuosittain. Epilepsia ei ole yksi sairaus vaan joukko erilaisia sairauksia. Se voi vaikuttaa monin tavoin elämään ja toimintakykyyn. Ennakoimattomat epilapsiakohtaukset voivat aiheittaa pelkoa ja eristäytymistä sosiaalisista tilanteista. Tällöin henkilö tarvitsee usein läheisten ja ympäristön tukea siihen, että jaksaa ja uskaltaa osallistua ja lähteä liikkeelle.

Epilepsialiitto tarjoaa mm. vertaistukea, sopeutumisvalmennusta, kuntoutumiskursseja ja neuvontaa epilepsiaa sairastaville ja heidän läheisilleen.Omaishoitokysymykset koskettavat myös epilepsiaa sairastavien läheisiä ja Epilepsialiitto on potilasjärjestönä kiinnostunut seuraamaan ja ottamaan kantaa omaishoitoon liittyviin asioihin. Lisätietoa epilepsia.fi

Epilepsialiiton logo.

28.3.2019

Suomen Syöpäpotilaat

Suomen Syöpäpotilaat ry on potilaiden oma järjestö. Suomen Syöpäpotilaat toimii potilaiden oikeuksien ja aseman parantamiseksi. SSP haluaa turvata syöpäpotilaiden parhaan mahdollisen hoidon. Potilaiden kustannuksella ei saa hakea säästöjä, vaan jokaiselle potilaalle pitää voida taata syöpäsairauden paras mahdollinen hoito, tuki ja kuntoutus.

Suomessa todetaan vuosittain yli 30 000 uutta syöpätapausta ja täällä asuu yli 230 000 ihmistä, jotka ovat sairastaneet syövän. Syöpähoidot kehittyvät nopeasti ja yhä useampi sairastunut paranee. Potilasmäärä kasvaa, kun väestö ikääntyy. Yhä useammin syöpä on pitkäaikaissairaus, jonka kanssa eletään vuosia.

Jokaisella syöpäpotilaalla pitää olla oikeus nykyaikaiseen ja tehokkaaseen, yksilölliseen syöpähoitoon.

Potilasviestintä, kuten potilasoppaat, antaa syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen tieteellistä, tutkittua tietoa syövästä, sen hoidosta ja sairastumisen vaikutuksista elämään.

Potilasverkostot ovat kaikille avoimia ja turvaavat myös pienille syöpäpotilasryhmille vertaistuen asuinpaikasta riippumatta.

Lisätietoja: www.syopapotilaat.fi

Suomen syöpäpotilaiden logo.

12.9.2018

Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry

Jaatinen ry on vammaisperheiden oma yhdistys, joka ei rajaa ketään pois diagnoosin tai kuntarajojen perusteella. Toimintaan saa osallistua, vaikka ei kuuluisi yhdistykseen.

Jaatinen järjestää vammaisille lapsille kerhoja, leirejä, tapahtumia ja juhlia sekä tarjoaa vanhemmille vertaistukea, tietoa, iloa ja ideoita. Yhdistys osallistuu myös vaikuttamistyöhön vammaisperheiden elämänlaadun parantamiseksi.

Vammaisperheyhdistys Jaatisen ovat perustaneet vuonna 1997 joukko vammaisten lasten vanhempia. Nimen yhdistys on saanut Arto Paasilinnan romaanin Onnellinen mies päähenkilö Akseli Jaatiselta, joka teki perustajajäseniin vaikutuksen periksiantamattomalla, luovalla ja neuvokkaalla luonteellaan. Näitä piirteitä yhdistys pyrkii toteuttamaan yhä toiminnassaan.

Lisätietoja www.jaatinen.info. Löydät yhdistyksen myös Facebookista, Twitteristä ja Instagramista. Syksyn 2019 ohjelma löytyy täältä.

Jaatinen ry:n logo.

 

6.6.2018

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry on valtakunnallinen vanhusalan kehittäjä ja asiantuntija. Liitto tekee työtä paremman vanhuuden puolesta yhdessä 70 jäsenyhteisön kanssa. Valli tuo kuuluviin järjestölähtöisen vanhustyön ja vanhojen ihmisten äänen. Vallin jäsenjärjestöt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita palveluja ikäihmisille ympäri Suomea.

Valli julkaisee uutiskirjettä ja jäsenviestiä sekä tuottaa käytännönläheistä materiaalia ja oppaita. Lisäksi järjestetään tapahtumia, kohtaamisia ja koulutuksia ajankohtaisista aiheista.

Vallin Ikäteknologiakeskus on asiantuntijakeskus, joka edistää ikäihmisten osallisuutta digitalisaatiossa, lisää alan toimijoiden yhteistyötä ja välittää tietoa ikäteknologiasta. Etsivän vanhustyön verkostokeskus tukee etsivän ja löytävän vanhustyön tekijöitä ja kehittäjiä.  Keskus neuvoo, kehittää ja kokoaa uusinta tietoa, vahvistaa verkostoja, sekä auttaa pistämään kokemukset jakoon.

Löydät Vallin myös Facebookista ja Twitteristä.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton logo.

 

30.5.2018

Aivoliitto

Aivoliitto on järjestö kaikille heille, jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH) tai joilla on kielellinen erityisvaikeus. Aivoliitto auttaa ja tukee jäseniään ja heidän läheisiään elämään hyvää arkea. Liitto tekee myös aivot ja puheen kattavaa kansanterveystyötä, jonka vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan.

Aivoliiton päämääränä on ennaltaehkäistä aivoverenkiertohäiriöitä ja vaikuttaa siihen, että kielellinen erityisvaikeus tunnistetaan mahdollisimman varhain. Päämääränä on myös vähentää AVH:n ja kielellisen erityisvaikeuden aiheuttamia seurannaisvaikutuksia yksilön ja perheen elämässä ja laajemmin yhteiskunnassa järjestötoiminnalla, palveluilla, lisäämällä tietoa ja tukemalla kehittämistoimintaa sekä tutkimusta.

Liiton perustehtävänä on oikeuksien valvonta, viestintä ja asenteisiin vaikuttaminen, AVH:n ennaltaehkäisy sekä yhdistystoiminta ja palvelut. Liitto tuo esiin puhevammaisten asioita sekä tarjoaa sopeutumisvalmennuskursseja, kuntoutusta, terapiaa ja virkistystoimintaa.

Aivoliiton paikallisyhdistykset toimivat yli sadalla paikkakunnalla. Ne tarjoavat vertaistukea sekä sairastuneille että läheisille. Yhdistykset järjestävät myös kerhoja, retkiä ja harrastusmahdollisuuksia.

Lue lisää Aivoliitosta www.aivoliitto.fi tai Aivoterveys-lehdestä www.aivoterveys.fi.

Löydät heidät myös Facebookista, Twitteristä ja Youtubesta.

Aivoliiton logo.

 

23.5.2018

Omaisena edelleen

Omaisena edelleen ry on valtakunnallinen yhdistys, joka tukee erilaisia muutostilanteita läpikäyviä omaisia, joiden pitkäaikaisesti sairastava, iäkäs tai vammainen läheinen on muuttanut tai siirtymässä kodin ulkopuoliseen hoitoon tai hoivaan. Omaisena edelleen ry edistää omaisyhteistyötä yli ikä-, diagnoosi-, potilas- ja vammarajojen. Yhdistyksellä on kaksi hanketoimistoa, jotka sijaitsevat Porissa ja Vantaalla.

Keskeisiä sisältöteemoja ovat esimerkiksi muutostilanteiden merkitys omaisille, hoitovastuusta luopuminen, omaiset osana hoidon ja hoivan kokonaisuutta sekä omaisyhteistyön kehittäminen erilaisissa hoitoympäristöissä.

Yhdistys on julkaissut materiaaleja muutosvaihetta läpikäyvien, heidän läheistensä ja omaishoitoperheiden tueksi sekä hoitoyksiköiden omaisyhteistyön kehittämiseksi. Tutustu materiaaleihin osoitteessa www.omaisenaedelleen.fi.

Omaisena edelleen logo.

 

21.5.2018

Neuroliitto

Neuroliitto on MS-tautia ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien sekä heidän läheistensä oma järjestö. Liitto edistää ja valvoo heille tärkeitä asioita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, sekä tuottaa neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalveluja.

Neuroliitto tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat sekä sairastavan että läheisen hyvää elämää. Lisäksi Neuroliitto vaikuttaa sairastavien elämään edistämällä neurologisten sairauksien tutkimusta ja hoitoa, valvomalla sairastavien yhteiskunnallisia etuja sekä pitämällä terveydenhuollon ammattilaiset ajan tasalla neurologisista sairauksista.

Suomessa toimii 22 neuroyhdistystä, Fabry-yhdistys, Chiari- ja syringomyeliayhdistys, Mitokondrioyhdistys ja yli 100 kerhoa. Neuroliiton 25 jäsenyhdistyksessä on noin 10 000 jäsentä. Lukuisat paikallisyhdistykset ja kerhot takaavat sen, että asiantuntemusta ja vertaistukea sekä erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja löytyy laajalta alueelta ympäri Suomea. Neuroliitto toimii kattojärjestönä myös niille harvinaisille neurologisille sairausryhmille, joilla omaa järjestötoimintaa ei Suomessa ole. Harvinaisia neurologisia sairauksia sairastaville omaa alueellista toimintaa järjestävät myös Neuroliiton jäsenyhdistykset harnes-vertaistukiryhmissä.

Neuroliiton toiminnan ytimenä on samankaltaisia kokemuksia ja tarpeita jakavien ihmisten verkostoituminen sekä vertaistuki. Vertaistuen rinnalla Neuroliitto tarjoaa ammattilaisten antamaa ohjausta ja neuvontaa, joka tukee sairastuneita sekä heidän läheisiään etenevän neurologisen sairauden mukanaan tuomissa elämänmuutoksissa.

Tietoa läheisille elämästä sairauden kanssa: https://neuroliitto.fi/tieto-tuki/elamaa-sairauden-kanssa/perhe-ja-parisuhde/

Löydät Neuroliiton myös FacebookistaTwitteristä ja Instagramista.

Neuroliiton logo.

 

17.5.2018

Lasten omaishoitajat

Lasten omaishoitajat ry on valtakunnallinen ja kaikille avoin yhdistys, joka on perustettu marraskuussa 2017. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vahvistaa lasten omaishoitajina toimivien asemaa ja tuoda heidän ääntä kuuluviin. Yhdistys haluaa olla osaltaan jakamassa tietoisuutta, toimia edunvalvojana ja suunnitella hankkeita, jotka edesauttavat lasten omaishoitajien osallistumista yhteiskunnan eri tasoilla.

Lasten omaishoitajat ry on Omaishoitajaliiton jäsen. Yhdistyksen jäseneksi voit liittyä osoitteessa https://omaishoitajat.fi/jasenasiat/ kirjoittamalla paikallisyhdistyksen kohdalle ”Lasten omaishoitajat ry”. Yhdistyksen toiminta on alkuvaiheessa ja mukaan otetaan mielellään innokkaita aktiiveja.

Lasten omaishoitajat ry kampanjoi sosiaalisessa mediassa viikoilla 20–21. Kampanja ”Haluaisitko uusia haasteita ja vähemmän palkkaa?” on rakennettu työpaikkateeman ympärille. Kampanjan tarkoituksena on herättää laajempaa keskustelua siitä, mitä lapsen omaishoitajuus on käytännössä. Yhdistys julkaisee kampanjan aikana sisältöä lasten omaishoitajuuteen liittyen tunnisteella #erityinentyö.

Lue lisää ja ota yhteyttä:

Facebook https://www.facebook.com/lastenomaishoitajatry/

Twitter https://twitter.com/LastenOohoot

Sähköposti lastenomaishoitajat.ry (at) gmail.com

Lasten omaishoitajien logo.

 

16.5.2018

Invalidiliitto

Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö. Invalidiliitossa on 30 000 henkilöjäsentä. Liitto edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Invalidiliiton tavoitteena on, että palvelut lisäävät vammaisten ihmisten osallisuutta yhteisössään ja että palvelut ja tukitoimet tukevat tarvittaessa myös vammaisten ihmisten läheisiä ja omaisia. Lue lisää Invalidiliiton kotisivuilta.

Liiton toimintaan ovat tervetulleita mukaan ihmiset, joilla on itsellä fyysinen vamma tai harvinaissairaus, sekä heidän omaiset ja läheiset ja muut, jotka ovat kiinnostuneita Invalidiliiton toiminnasta. Liitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat vertaistukea ja yhdessäoloa, neuvontaa ja tietoa, oikeuksien puolustamista, koulutuksia ja seminaareja sekä liikuntaa ja urheilua. Lue lisää jäsenyydestä Invalidiliiton kotisivuilta.

Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE vaikuttaa laaja-alaisen esteettömyyden edistämiseen yhteiskunnassa. ESKE tarjoaa tietoa, koulutusta, neuvontaa ja konsultointia sekä esteettömyyskartoituksia. Lue lisää www.esteeton.fi. Suora linkki asumisen esteettömyyttä koskeviin sivuihin tässä.

Esteettömän asumisen tarkistuslista (lista on Google Drive:ssa, lataa lista omalle koneelle, niin se näkyy normaalisti).

Löydät Invalidiliiton myös Facebookista, Twitteristä, Youtubesta ja Instagramista!

invalidiliitto logo.

 

9.5.2018

Parkinsonliitto

Parkinsonliitto ry on valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö. Liitto tekee työtä Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvoinnin parantamiseksi. Jäsenistönsä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia liitto kehittää jäsenyhdistystensä kanssa vapaaehtoistoiminnan vertaistukiverkostoa vahvistamalla.

Parkinson-liittoon kuuluu 19 yhdistystä ja 93 kerhoa. Parkinson-yhdistysten lisäksi liiton jäseniä ovat Suomen Dystonia- ja Huntington-yhdistykset. Jäseniä yhdistyksissä on lähes 8 000. Liitolla on keskustoimisto Turussa Erityisosaamiskeskus Suvituulessa. Aluetoimistot sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella.

Liiton toimintamuotoja liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyvän elämän edellytysten parantamiseksi ovat ohjaus ja neuvonta, vaikuttaminen, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja tukeminen, tiedon ja tietoisuuden lisääminen ja kuntoutus. Kaikilla osa-alueilla liitto tekee yhteistyötä jäsenistönsä palveluja kehittävien yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Liitto tukee omaisryhmien perustamista ja niiden toimintaa mm. tarjoamalla omaisryhmien käyttöön ryhmätoiminnan mallin. Omaisryhmien vastuuhenkilöitä liitto tukee ja kouluttaa. Liiton omaistoimintaa kehittää omaistoimikunta. Tietoa liiton omaistoiminnasta löytyy osoitteesta www.parkinson.fi/omaistoiminta.

Löydät Parkinson-liiton myös Facebookista ja Twitteristä!

Parkinsonliiton logo.

 

8.5.2018

Aivovammaliitto

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammaisten henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina. Vuonna 1992 perustetun liiton toimintaan kuuluu oleellisesti tiedottaminen, kouluttaminen, neuvonta, vertaistuki, sopeutumisvalmennuskurssien järjestäminen vammautuneille ihmisille ja heidän läheisilleen sekä vaikuttaminen ja yhteistyö. Aivovammaliittoon kuuluvilla yhdistyksillä on toimintaa noin 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Vuoden 2018 yksi painopistealueista on läheisten tukeminen. Tämä näkyy erityisesti läheisille suunnatun vertaistukiviikonlopun järjestämisenä ja useamman kerran vuodessa toteutettavina vertaistukichatteina. Myös jokaiseen liiton lehden, Aivoituksen, numeroon tulee aivovamman saaneen läheisen haastattelu.

Aivovamma on tapaturman aiheuttama aivokudoksen vaurio, joka syntyy päähän kohdistuvasta iskusta, liike-energiasta tai päähän tunkeutuvasta vierasesineestä. Aivovamman eli tapaturmaisen aivovaurion saa Suomessa vuosittain arviolta 15 000 − 20 000 ihmistä ja sen jälkitilan oireita on noin 100 000 henkilöllä. Jälkitilalla tarkoitetaan tapaturman välittömien vaikutusten paranemisen jälkeen ilmeneviä pitkäaikaisia tai pysyviä muutoksia.

Lue lisää: http://www.aivovammaliitto.fi/

Aivovammaliitto logo.

 

3.5.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä edunvalvonta- ja tukijärjestö. Liiton tavoitteena on edistää kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Toiminta on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin. Liiton jäseninä on noin 180 yhdistystä, joissa on yli 17 000 henkilöjäsentä.

Tukiliiton toiminnan ydintä ovat vertaistuki ja vaikuttaminen. Liitto tarjoaa neuvontaa sekä järjestää koulutuksia, kursseja ja tapahtumia. Lisäksi liitto tuottaa oppaita ja esitteitä, järjestää vapaaehtois- ja vertaistoimintaa sekä tekee vaikuttamistyötä niin lainsäädännön kuin yleisten asenteiden eteen. Liitto järjestää myös toimintavälinekoulutuksia ja välineiden kokeilumahdollisuuksia. Lue lisää: www.tukiliitto.fi.

Löydät heidät myös Facebookista ja Twitteristä!

Kehitysvammaisten tukiliiton logo.

 

2.5.2018

Omaishoitajaliitto

Omaishoitotilanne mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi, vaikka monet hoidettavat läheiset ovat lapsia tai työikäisiä.

Omaishoitajaliitto on omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestö. Liitto on olemassa omaishoitajia ja heidän läheisiään, paikallisyhdistyksiä sekä muita omaishoidosta kiinnostuneita varten. Liitto tavoittaa laajasti sekä omaishoidon tuen piirissä että ilman tukea olevia omaishoitajia.

Liitto ja paikallisyhdistykset tukevat omaishoitoperheiden jaksamista ja hyvinvointia mm. järjestämällä neuvontaa, vertaistukea, tapahtumia ja koulutuksia sekä tuottamalla toiminnan tueksi materiaaleja. Lisäksi liitto seuraa omaishoitoperheiden yhteiskunnallista asemaa ja vaikuttaa sen parantamiseksi niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.

Tunnistatko omaishoitotilanteen? Apua tilanteen arvioimiseen: https://omaishoitajat.fi/omaishoitajalle/olenko-omaishoitaja/

Tukea omaishoitotilanteisiin – Omaishoidon tietopaketti: https://omaishoitajat.fi/omaishoidon-tietopaketti/tukea-omaishoitotilanteisiin/

Tutustu liiton paikallisyhdistyksiin: https://omaishoitajat.fi/liiton-toiminta/paikallisyhdistykset/

Omaishoitajaliitto on myös Facebookissa ja Twitterissä!

Omaishoitajaliiton logo.

 

25.4.2018

Kehitysvammaisten palvelusäätiö

Kehitysvammaisten palvelusäätiö on valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja. Säätiön tavoitteena on löytää yksilöllisiä ja laadukkaita palveluratkaisuja erityistä tukea tarvitseville ihmisille ja heidän perheilleen, jotta kaikilla olisi mahdollisuus täysivaltaiseen kansalaisuuteen.

Keskeisiä toiminnan muotoja ovat lyhytaikaishoito ja tuettu asuminen sekä kehittämis- ja vaikuttamistoiminta. KVPS tarjoaa lyhytaikaishoitoa, perhehoitoa ja lomituspalveluja, jotka tukevat vanhempien jaksamista ja mahdollistavat omaishoitajan vapaapäivät. Lisäksi säätiö hankkii ja rakennuttaa asuntoja itsenäistä elämää haluaville kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille, ja tukee heitä elämän muutosvaiheissa, kuten aikuistuessa ja omaan kotiin muuttaessa.

KVPS toimii yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa ja tekee yhteistä vaikuttamistyötä. Lisäksi säätiö koordinoi kehittämishankkeita, järjestää koulutusta ja tuottaa esitemateriaalia. Säätiö tarjoaa myös puhevammaisten tulkkauspalvelua sekä teema- ja harrastekursseja. Lue lisää: www.kvps.fi/.

Löydät heidät myös Facebookista ja Twitteristä!

Kehitysvammaisten palvelusäätiön logo.

 

18.4.2018

Folkhälsan förbund

(suomeksi alempana)

Folkhälsan arbetar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.

Folkhälsans förbund är en frivillig- och sakkunnigorganisation som har cirka 19 000 medlemmar i 98 lokala föreningar. Förbundet fokuserar på hälsofrämjande arbete såsom livsstilsfrågor och utveckling av närmiljöer på individ- grupp och samhällsnivå. Via olika slag av verksamhet  uppmuntras och erbjuds individer stöd till en hälsofrämjande livsstil. Fysiska och sociala miljöer som stöder hälsa och livskvalitet skapas; t.ex. på daghem, i skolan och på äldreboenden. På samhällsnivån agerar Folkhälsan genom att påverka lagstiftning och samhällsplanering.

Folkhälsans verksamhet för att stöda närståendevårdare ökar deltagarnas förmåga att hantera sin livssituation. Gruppverksamhet av olika slag, rekreationsdagar och semesterdagar för närståendevårdare och deras familjer, Öppna dörrar kurser och Lyfta tillsammans stärker aktörskapet hos deltagarna och bidrar till förbättrade livsvillkor. I all verksamhet ingår kamratstöd som ett centralt element. Folkhälsans hälsofrämjande synsätt kring mat och motion, kraft ur naturen, förmåga till återhämtning finns med som grund för all verksamhet. Folkhälsan samverkar med andra aktörer och ordnar nätverksträffar, utbildningar och kurser för personal och andra intresserade som möter närståendevårdare.

Folkhälsan Välfärd Ab har ansvar för serviceproduktionen och erbjuder svenspråkiga hälso- och välfärdstjänster för bar, unga och vuxna. För barn, unga och familjer erbjuds t.ex. daghem, läger, rehabilitering och korttidsvård för barn med funktionsnedsättning. För de äldre erbjuds stöd för olika boendeformer, från självständigt boende till gemenskapsboende eller grupphem, samt t.ex. dagverksamhet, rehabilitering och hemtjänst.

– – –

Folkhälsan tarjoaa ruotsinkielisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja lapsille, nuorille ja aikuisille. Liitto on vapaaehtois- ja asiantuntijaorganisaatio, jolla on 98 paikallisyhdistystä ja noin 19 000 jäsentä. Folkhälsanin työn tavoitteena on yhteiskunta, jossa terveys ja elämänlaatu ovat keskiössä. Omaishoitajille on tarjolla mm. virkistyspäiviä ja valmennusta.

Folkhälsan Välfärd Ab tuottaa hyvinvointipalveluja ruotsinkielisillä alueilla. Lukuisissa eri palveluissa on huomioitu myös erityislapset ja ikäihmiset.

www.folkhalsan.fi/

Folkhälsanin logo.

 

17.4.2018

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami

Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu. FinFami on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio. FinFami tekee työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestöön kuuluu keskusliiton lisäksi 17 alueellista jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Jäsenyhdistykset tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa psyykkisesti sairaan läheisille. Jo pelkkä huoli riittää.

Perheenjäsenen psyykkinen sairaus sitoo läheisen usein jatkuvaan hoito- ja valvontavastuuseen. Raskas elämäntilanne vaikuttaa myös sairastuneen läheisen hyvinvointiin ja terveyteen. Kuitenkin vain 3 % kaikista omaishoidon tuen saajista hoitaa läheistään psyykkisen sairauden takia. On tärkeää, että mielenterveysomaiset ja -omaishoitajat eivät jää yksin, vaan saavat tukea jaksamiseensa ja mahdollisuuden omaan aikaan.

Lisätietoja järjestöstä saat osoitteesta finfami.fi. Löydät heidät myös FacebookistaTwitteristä ja Instagramista.

Finfami logo.

 

12.4.2018

Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti on Suomen suurimpia kansalaisjärjestöjä, joka auttaa akuutissa hädässä olevia ja tukee heikoimmassa asemassa olevien terveyttä sekä hyvinvointia. Suomen Punainen Risti toimii 12 piirin ja 476 paikallisosaston sekä Helsingissä sijaitsevan keskustoimiston voimin. Tärkeässä osassa ovat järjestön yli 30 000 vapaaehtoista. Kansainvälisesti järjestö on osa maailmanlaajuista Punaisen Ristin verkostoa.

Suomessa Punaisen Ristin toimintamuotoja ovat muun muassa ystävätoiminta, seksuaaliterveys- ja päihdetyö, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyö, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun koordinointi ja valmiustoiminta, koulu- ja oppilaitosyhteistyö, Nuorten turvatalot, ensiapukoulutus, keräykset, turvapaikanhakijoiden ja kotoutuksen tukeminen, verenluovutus sekä Kontti kierrätystavaratalot.

Punaisen Ristin omaishoitajien tukitoiminta edistää omaishoitoperheiden terveyttä, elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä arjessa. Toimintaa on 65 paikkakunnalla ja se on tarkoitettu kaikille omaistaan hoitaville riippumatta siitä, saako kunnallista omaishoidon tukea. Tarjolla on esimerkiksi vertaistukea, virkistystilaisuuksia, ystäväparitoimintaa, koulutusta, hyvinvointipäiviä, ohjausta ja neuvontaa.

Punaisen ristin logo.

 

9.4.2018

Munuais- ja maksaliitto

Munuais- ja maksaliitto tukee munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden ihmisten ja heidän omaistensa hyvinvointia. Liiton 19 jäsenyhdistyksessä on noin 6 000 jäsentä. Liitto tukee paikallisyhdistysten osaamista ja tekee kansallista vaikuttamistyötä, jotta sairastuneilla olisi mahdollisuus hoitoon ja kuntoutukseen sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Liitto jakaa tietoa munuais- ja maksasairauksista sekä niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Liitto myös järjestää sairastuneille ja omaisille sopeutumisvalmennuskursseja sekä neuvoo sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Jäsenyhdistykset tarjoavat lisäksi vertaistukea sekä vapaaehtois- ja virkistystoimintaa.

Löydät Munuais- ja maksaliiton myös Facebookista!

Munuais- ja maksaliitto ry logo.

 

5.4.2018

Autismiliitto

Autismi- ja Aspergerliitto toimii autisminkirjon henkilöiden ja heidän läheistensä edunvalvojana. Liitto tarjoaa mm. palveluneuvontaa, tietoa ja ohjausta sekä koulutuksia ja tapahtumia. Lisäksi liitto tekee vaikuttamistyötä yhdenvertaisuuden eteen. Erilaisten projektien ja verkostojen kautta liitossa kehitetään uusia toimintamalleja ja vahvistetaan autismialan ammattilaisten osaamista.

Merkittävä vuotuinen tapahtuma on autismitietoisuuden viikko, jonka tavoitteena on levittää autismitietoa ja hyviä käytäntöjä.

Omaishoitajan kannattaa tutustua liiton ja paikallisyhdistysten vertaistukitoimintaan. Autismi- ja Aspergerliitto järjestää myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tuettuja lomia perheille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta lomailuun.

Löydät järjestön myös FacebookistaTwitteristä ja Youtubesta!

Autismi- ja aspergerliiton logo.

 

4.4.2018

Muistiliitto

Muistiliitto työskentelee muistisairaiden ihmisten ja heidän omaisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Liitto on valtakunnallinen kattojärjestö, johon kuuluu 44 paikallisyhdistystä.

Muistiliitto tuottaa tietoa ja materiaalia, kehittää toimintatapoja ja tekee edunvalvontatyötä parempien hoito- ja palvelukokonaisuuksien luomiseksi. Lisäksi liitto tukee paikallisyhdistysten osaamista ja vaikuttaa erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

Muistiliiton tarjoamia tukimuotoja ovat mm. Muistiluotsi-asiantuntija- ja tukikeskukset, vapaaehtois- ja vertaistukitoiminta sekä ohjaus ja neuvonta.

Erityisesti omaishoitajille on tarjolla maksuton Vertaislinja-tukipuhelin, joka palvelee vuoden jokaisena päivänä (klo 17-21) numerossa 0800 96000. Puheluihin vastaavat kokeneet ja koulutetut omaishoitajat.

Muistiliitto ry.

 

28.3.2018

Ikäinstituutti

Ikäinstituutti on asiantuntija- ja tutkimuslaitos, jonka työn painopisteinä ovat liikunta ja mielen hyvinvointi. Ikäinstituutti kehittää toimintatapoja liikkumisen ja terveyden edistämiseksi sekä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Lisäksi Ikäinstituutti tuottaa tietoa, kouluttaa ja vaikuttaa monissa yhteistyöverkostoissa ja hankkeissa. Toiminnan lähtökohtia ovat ikäihmisten oman äänen ja osallisuuden vahvistaminen sekä toimintakyvyn tukeminen.

Tänä vuonna avataan uusi Ikäopisto, jolla vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja osallisuutta voimavaralähtöisesti. Virtuaalinen Ikäopisto tuottaa tietoa ja välineitä mielen hyvinvoinnin tueksi. Lisäksi Ikäopisto tarjoaa ohjausta ikäihmisille ja järjestöille. Alueellinen työ käynnistyy ensimmäisenä Kouvolan seudulla.

Ikäopiston etenemistä voit seurata tilaamalla MieliPosti-uutiskirjeen osoitteessa www.ikainstituutti.fi/uutiskirjeet.

Ikäinstituutin logo.